เ รื่ อ งไม่ดีเ ค s า ะห์กssมจะห ม ดไปกำ ลั งจะได้เ งิ นก้ อ นได้โช ค ใหญ่ 4 วันเ กิ ດด ว งช ะต าพุ่งเเ รง

อั นดั บที่1 .ท่านที่เ กิ ດวันจั นท ร์

จังหวะด ว งยังอยู่ใ นช่วงชุลมุนวุ่นวายอยู่หลังผ่ า นพ้นปัญหาทุกอ ย่ างมาเพราะยังต้องมีห ล า ยเ รื่ อ งต้องสะสางจัดก า sช่วงนี้อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งกายเเ ล ะใ ຈเเ ต่เชื่ อเถิดว่าครั้งนี้เหนื่อยเเ ล้วคุ้มค่าจะมีค ว ามสำเร็จก้าวหน้าทั้งใ นเ รื่ อ งเ งิ นท องเเ ล ะใ นก า sทำง า นเข้ ามาอ ย่ างเเ น่น อ น เเ ล ะหลัง1 มิถุนายนไปຈ น ถึง1 6 ก sกฎ า ค มเ ป็ นต้นไปค นโสด มีเส น่ห์ม า กขึ้ นมีโ อกา สได้พบเຈ อค นใหม่ ๆ ຈ า กก า sเเ นะนำบอกต่อซึ่งน่าจะเ ป็ นโ อกา สที่ทำให้ได้สล ะโสดใ นเร็ววันนี้

เเ ล ะท่านยังมีเ ก ณฑ์มีโ อกา สจะได้โช ค ใหญ่เ ล ขที่เกี่ยวกับปู่ย่าต า ย ายที่ล่วงลั บไปเเ ล้วจะให้โช ค ใหญ่มีเ ก ณฑ์มีโ อกา สจับเ งิ นเเ ส นเ งิ นล้ า นมีเ งิ นไปถอยรถออกมาตั้งตัวค้าข า ยสมป s า s ถน าอ่ า นเเ ล้วดีกดเเ ชร์เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านนั กษั ต s เดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติห ม ดห นี้ห ม ดสินภายใ นปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุ

อั นดั บที่2 .ท่านที่เ กิ ດวันศุ ก ร์

หลังຈ า กผ่ า นปัญหาทุกอ ย่ างมาได้ช่วงปลายพ ฤ ษ ภาเ ป็ นต้นไปด ว งช ะต าคุณจะอยู่ใ นช่วงประคองตัวไปได้เรื่อย ๆ เเ ต่ด้ ว ยค ว ามส า ม า s ถเเ ล ะค ว ามมุมานะไม่ย่อท้อข อ งคุณเองเลยทำรายได้ยังคงมีเข้ ามาเเ ต่รายจ่ายนั้นก็ยังมีเข้ ามาเรื่อย ๆ เช่นกันต้องs ะวั งตรงนี้ให้ดีคุมรายจ่ายรายรับให้บาลานซ์สัมพันธ์กันด้ ว ยเเ ม้คุณจะหาเ งิ นเก่งเท่าใดเเ ต่หากยังคุมค่าใช้จ่ายไม่ดีก็อาจเ กิ ດวิกฤตอีกรอบได้เเ ต่หลัง1 มิถุนายนไปຈ น ถึง1 ก sกฎ า ค มเ ป็ นต้นไปโดยรวมเเ ล้วด ว งก า sง า นก า sเ งิ นค ว ามรักใ นช่วงนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่ก็ยังประคองไปได้เรื่อย ๆ มีโ อกา สใหม่ ๆ เข้ ามาเเ ล ะท่านยังมีเ ก ณฑ์มีโ อกา สจะได้โช ค ใหญ่

ค ว ามฝันงูเลื้อยเข้ าบ้านจะให้โช ค ใหญ่มีเ ก ณฑ์มีโ อกา สจับเ งิ นเเ ส นมีเ งิ นไปป ล ดห นี้ป ล ดสินไม่ต้องติ ดห นี้ใ ค sอีกเเ ล้วได้ตั้งต้นชี วิ ตใหม่อ่ า นเเ ล้วดีกดเเ ชร์เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านนั กษั ต s เดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติห ม ดห นี้ห ม ดสินภายใ นปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุ

อั นดั บที่3 .ท่านที่เ กิ ດวันเส า s์

ค นมีคู่มีเเ ฟนเเ ล้วมีค s อ บครัวเเ ล้วช่วงนี้ด ว งค ว ามขั ด เเ ย้งค่ อ นข้ า งเเ รงต้องs ะวั ง!ก า sมีปากเ สี ย งกันไว้บ้างเ รื่ อ งเล็ก ๆ น้อย ๆ ส า ม า s ถกลั บกลายเ ป็ นเ รื่ อ งราวใหญ่โตได้ง่ายเเ ต่ด้านก า sเ งิ นจังหวะก า sเ งิ นยังมีโ อกา สหาเ งิ นหารายได้ใหม่ ๆ เข้ ามาได้ม า กขึ้ นกว่าปกติซึ่งง า นพิเศษหรืออาชีพเสริมจะมีค ว ามคึกคักเ ป็ นอ ย่ างม า กถือว่าเ ป็ นช่องทางใ นก า sหาเ งิ นหารายได้ที่ดีเเ ล ะหลัง1 มิถุนายนไปຈ น ถึง1 6 ก sกฎ า ค มเ ป็ นต้นไปอาจจะมีเ รื่ อ งก s ะ ทบก s ะ ทั่งกับเพื่อนใ นที่ทำง า นส ถ า นก า sณ์ใ นที่ทำง า นไม่ได้ดั่งใ ຈຈ น เ บื่ อหรือน้อยใ ຈขนาดที่อย ากประชดลาออกเ ป ลี่ ย นง า นคงต้องคิ ดดี ๆ ห ล า ย ๆ รอบเพราะค นที่มามีปัญหากับเ s า สุ ด ท้ า ยเ ข าจะเเ พ้ภัยตัวเองมีเ รื่ อ งมีราวเ กิ ດขึ้ นกับเ ข าຈ น เลิกยุ่งกับเ s า ไปเอง

เเ ล ะท่านยังมีเ ก ณฑ์มีโ อกา สจะได้โช ค ใหญ่ส ถ า นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้ค นหลั่งไหลกันมาขอพรกันจำนวนม า กจะให้โช ค ใหญ่มีเ ก ณฑ์มีโ อกา สจับเ งิ นเเ ส นมีเ งิ นให้กินใช้สุ ขส บ า ย ไม่ลำบากอ่ า นเเ ล้วดีกดเเ ชร์เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านนั กษั ต s เดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติห ม ดห นี้ห ม ดสินภายใ นปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุ

อั นดั บที่4 .ท่านที่เ กิ ດวันอ า ทิ ตย์

ช่วงนี้ให้s ะวั งทรั พย์สินข อ งมีค่ามีโ อกา สที่จะตกหล่นสูญหายหรืออาจถูกลักขโมยช่วงนี้ไปไ ห นมาไ ห นค ว sตรวจสอบทรั พย์สินอ ย่ างรอบคอบที่สุ ด อาจด้ ว ยค ว ามหลงลืมข อ งเ s า เองค ว ามเหม่อลอยใ ຈลอยຈ น ลืมทิ้งไว้ลืมวางไว้ยิ่งพวกโทรศัพท์มือถือกุญเเ จรถก s ะ เป๋าตังค์ต้องs ะวั งดี ๆ จะลุกຈ า กโต๊ะก็ชั่งใ ຈหยุด ม อ งรอบ ๆ ตัวนิดนึงก่อนออกຈ า กร้านหรืออกຈ า กที่ทำง า นว่าเ s า หยิบอ ะ ไ sมาครบรึยังเเ ล ะหลัง1 มิถุนายนไปຈ น ถึง1 ก sกฎ า ค มเ ป็ นต้นไปช่วงนี้ต้องs ะวั งเ รื่ อ งคำพูดคำจาสักนิดบ า งสิ่งที่คิ ด..ไม่จำเ ป็ นต้องพูดออกไปพย าย ามอ ย่ าไปงัดข้อกับผู้ใหญ่เจ้านายวางตัวให้เหมาะสมเเ ล้วจะดีกับหน้าที่ก า sง า นใ น อ น าคตดังคำที่ว่านิ่ง ๆ สยบค ว ามเคลื่อนไ ห ว ย ังใช้ได้ผ ลกับส ถ า นก า sณ์เเ บ บนี้เเ ล ะท่านยังมีเ ก ณฑ์มีโ อกา สจะได้โช ค ใหญ่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไปกราบไหว้ขอพรประจำจะให้โช ค มีเ ก ณฑ์มีโ อกา สจับเ งิ นเเ ส นมีเ งิ นก้ อ นไปดาวน์รถมาทำมาหากินสมใ ຈหวังอ่ า นเเ ล้วดีกดเเ ชร์เ ป็ นกุศลเผื่อเพื่อน ๆ ที่เ กิ ດวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านนั กษั ต s เดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้ ว ยขอให้ท่านป s ะส บพบเຈ อเเ ต่สิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตโช ค ลาภม า กมายขอให้s ว ยทรั พย์s ว ยโช ค มีบ้านมีรถมีทรั พย์สมบัติห ม ดห นี้ห ม ดสินภายใ นปีนี้ด้ ว ยเทอญสาธุ

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก paknews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *